top of page
bgImage

Elektroietaišu projektēšana, izbūve, ekspluatācija

Uzņēmuma pamatdarbības veidi ir elektroietaišu projektēšana, 

ekspertīze, montāža, apkalpošana, mērījumi ar spriegumu līdz 20 kV.

 SIA "ELEKTRO PM"- ELEKTROBŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMS

SIA “Elektro PM” dibināta 2007. gada 24. oktobrī. Uzņēmuma pamatdarbības veidi ir elektroietaišu projektēšana, izbūve, ekspluatācija ar spriegumu līdz 20 kV, kā arī elektroietaišu mērījumi ar spriegumu līdz 1 kV.

SIA “Elektro PM” ir energobūvniecības uzņēmums, kas  nodrošina pilnu elektroapgādes izbūves ciklu no tehniskā projekta izstrādes līdz objekta nodošanai,
kā arī nepieciešamības gadījumā veic elektroietaišu apkalpošanu.

Lai uzturētu nepieciešamo darbinieku kvalifikāciju un izpildītu normatīvo dokumentu prasības, SIA “Elektro PM” tiek nodrošināta un pilnveidota darbinieku apmācību, kā arī darba vietas tiek nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu un tehniskajiem līdzekļiem. Uzņēmuma struktūrvienībās tiek uzturēts un papildināts darbu veikšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums.

 SIA "Elektro PM"- Elektrobūvniecības uzņēmums
bgImage
1-20 kV sprieguma transformatora

1-20 kV sprieguma transformatora apakšstaciju un sadales punktu projektēšana, projektēšanas uzraudzība, ekspertīze, izbūve un būvuzraudzība, ekspluatācija.

1-20 kV ēku elektroinstalāciju projektēšanA

1-20 kV ēku elektroinstalāciju projektēšana, projektēšanas uzraudzība, ekspertīze, izbūve un būvuzraudzība, ekspluatācija.

1-20 kV gaisvadu līnijas un kabeļlīnijas

1-20 kV gaisvadu līnijas un kabeļlīnijas projektēšana, projektēšanas uzraudzība, ekspertīze, izbūve un būvuzraudzība,
ekspluatācija.

līdz 2MW jaudas elektrostaciju elektriskās daļas

Līdz 2MW jaudas elektrostaciju elektriskās daļas projektēšana, projektēšanas uzraudzība, ekspertīze, izbūve un būvuzraudzība, ekspluatācija.

1-20 kV elektropiedziņas un automātikas

1-20 kV elektropiedziņas un automātikas projektēšana, projektēšanas uzraudzība, ekspertīze, izbūve un būvuzraudzība, 
ekspluatācija.

1-20 kV būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzību

1-20 kV būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzību līdz 1 kV projektēšana, projektēšanas uzraudzība, ekspertīze, izbūve un būvuzraudzība, ekspluatācija.

SIA "ELEKTRO PM" PAKALPOJUMI

Projektēšana

SIA “Elektro PM” nodrošina kvalitatīvu projekta izstrādi, procesa vadīšanu un saskaņošanu ar atbildīgajām institūcijām, saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas uzdevumu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Piedāvājam tehniskās konsultācijas, autoruzraudzības pakalpojumus, kā arī veicam izstrādāto tehnisko projektu ekspertīzi.

Elektroapgādes izbūve

Uzņēmums “Elektro PM” savas darbības laikā ir veiksmīgi izbūvējis un rekonstruējis 20/0,4 kV elektropārvades līnijas, transformatora apakšstacijas, sadales punktus, ielu apgaismojumu, ģenerējošo iekārtu pieslēgumus, ražošanas objektu elektroapgādi, kā arī dažādus elektroinstalācijas darbus.

Izstrādājam būvju zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības projektēšanas un izbūves darbus. Veicam būvuzraudzības darbus.

bottom of page